Home > Kultura, volný čas > Víceúčelové hřištěPROVOZNÍ ŘÁD

Víceúčelové hřiště v Českých Libchavách

 

Čl. I.

Základní ustanovení

 1. Majitelem a provozovatelem víceúčelového hřiště (dále jen „sportovní areál“) je Obec České Libchavy, České Libchavy 160, IČ: 00278670, DIČ:CZ00278670
 2. Sportovní areál tvoří:
  -   víceúčelové hřiště s umělým povrchem (dále jen „víceúčelové hřiště“),
  -   budova se sociálním zařízením a skladem sportovních potřeb.
 3. Sportovní areál je určen pro sportovní a rekreační využití žáků Základní školy a Mateřské školy České Libchavy, zájmových organizací a veřejnosti.
 4. Za provoz a údržbu sportovního areálu zodpovídá správce sportovního areálu (dále jen „správce“), kterého schvaluje Zastupitelstvo obce České Libchavy.

Čl. II.

Provozní doba

Obec České Libchavy stanovuje následující provozní dobu sportovního areálu:

duben - říjen, denně 11,30 - 22,00 hodin (nebo dle dohody se správcem hřiště).

Základní škola a Mateřská škola České Libchavy dle rozpisu.

Ostatní měsíce: v případě dobrých klimatických podmínek je možná dohoda se správcem.

Mimo stanovenou provozní dobu je areál uzavřen a přístup do areálu je zakázán.

Zájmové organizace působící v obci České Libchavy, předloží správci vždy na začátku roku rozpis na nájem sportovišť na celý kalendářní rok. Správce nesmí tyto rezervované doby využití pronajímat dalším uživatelům. Toto neplatí dojde-li v průběhu roku ke změně rezervace, se kterou ovšem musí souhlasit všichni zástupci dotčených organizací.

Čl. III.

Základní podmínky provozu, údržba a správa areálu

 1. Za provoz, údržbu a úklid sportovního areálu zodpovídá správce. Rezervace přijímá správce osobně nebo telefonicky.
 2. Při rezervaci je objednavatel povinen uvést jméno a kontakt, aby mohl být v případě neočekávaného uzavření areálu správcem či provozovatelem informován.
 3. Výběrem poplatků je pověřen správce, který po platbě nájmu vydá nájemu vydá nájemci doklad o zaplacení a zapíše nájemce do provozního deníku, kam uvede jméno zodpovědné osoby, dobu a cenu nájmu a podpis pronajimatele. Platba nájmu probíhá před započetním nájmu. Při použití permanentky, spráce zaškrtne vstup a zapíše výše uvedené údaje do provozního deníku včetně čísla permantky. 
 4. Doba pronájmu je 90 minut. Z toho je 75 minut na vlastní hru a 15 minut na přípravu hřiště, základní úklid hříště a šaten a odevzdání klíčů. 
 5. Začátky pronájmu jsou primárně v 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00, 20:30. hodin. Jiné začátky jsou možné pouze po dohodě se správcem hřiště.
 6. Za provoz a úklid sportovišť, které využije ke své činnosti Základní škola a Mateřská škola České Libchavy, zodpovídá ředitelka školy.
 7. Správce vede provozní deník, do kterého zaznamenává závady a popřípadě provedené údržby a opravy.
 8. Uživatelem (nájemcem) sportovního areálu může být jednotlivec nebo skupina. Nájemné se rezervuje telefonicky minimálně 24 hodin předem na telefonním čísle 723 443 290 u správce hřiště. Maximální doba rezervace je 3 hodiny a uživatel zodpovídá za dodržení této doby. Tuto dobu lze prodloužit, pokud není další zájemce o hru. Toto neplatí v případě celodenního pronájmu za účelem konání sportovní akce.
 9. Uživatelem sportoviště může být pouze jedinec nebo skupina nahlášená u správce hřiště. Vedoucím skupiny může být jen osoba starší 15 let. Vedoucí si před započetím sportovní činnosti vyzvedne na Chatě Habřince klíče od sportoviště a po ukončení jej vrátí opět zpět. Vedoucí odpovídá za dodržení dohodnuté doby, úklid a po skončení pronájmu za uzamčení hřiště, viz povinnosti uživatele hřiště.
 10. Za zneužití či ztrátu klíče je sankce ve výši 200,00 Kč za případnou výměnu zámků, případně má provozovatel nárok vymáhat skutečnou škodu, která vznikne zneužitím či ztrátou klíče, bude-li vyšší jak 200,00 Kč.
 11. Nelze-li ze strany uživatele dodržet předem domluvenou rezervaci, je toto povinen oznámit správci nejpozději 3 hodiny před dobou domluvené rezervace. Neučiní-li tak, nebude příště brán zřetel na jeho další rezervace sportovišť. Toto neplatí, dojde-li k náhlé změně klimatu (déšť, povětrnostní podmínky atd.), a nelze rezervované sportoviště využít. V tomto případě může uživatel správce o změně informovat v době kratší nežli 3 hodiny před rezervací.
 12. Důležitá telefonní čísla:      Správce                                           723 443 290

                                                Obecní úřad                                      465 582 115

Starosta obce                                   724 186 202    

Ohlašovna požáru                              150 (112)     

Lékařská záchranná služba                  155 (112)

Policie ČR                                           158 (112)

Pohotovostní služba plynárny               1239

Pohotovostní služba energetiky            840 850 860

Pohotovostní služba vodárny               465 525 793

HZS Pardubického kraje                       950 570 212

13. V případě drobného zranění je lékárnička k dispozici v šatně č. 1. Použití je nutné nahlásit správci.

 

Čl. IV.

Ceník sportovního areálu

Viz. ceník dle přílohy.

Čl. V.

Povinnosti při užití sportovního areálu

Základní povinnosti:

Každý uživatel sportovního areálu je povinen seznámit se před začátkem sportovní činnosti s tímto provozním řádem, dodržovat veškerá jeho ustanovení a vyžadovat dodržování provozního řádu i od ostatních.

 1. Na víceúčelové hřiště smí vstoupit uživatel mladší 15 let pouze v doprovodu osoby starší 15 let.
 2. Uživatel je povinen užívat sportovní areál tak, aby předcházel možnosti jeho poškození nebo vzniku požáru, nebo jiných havárií.
 3. Vstup na víceúčelové hřiště je na vlastní nebezpečí a provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za vnesené či odložené věci ani za případné újmy na zdraví.
 4. Na hrací plochu je povolen v zájmu bezpečnosti vstup pouze hrajícím osobám.
 5. Nájemce je povinen min. 5 minut před začátkem dalšího pronájmu po základním úklidu hřiště, šaten a po uzamčení odevzdat klíče na Chatu Habřinku.
 6. V případě nutnosti zájemce pomůže správci s montáží a demontáží sítí a sloupků.
 7. Na víceúčelovém hřišti je zakázáno:

- vstupovat a odcházet jiným způsobem nežli za použití vstupních branek

- poškozovat nebo znečišťovat plochu, oplocení, vybavení a zařízení sportovního areálu

- vnášet předměty nesouvisející se sportovní činností

- kouřit, rozdělávat a manipulovat s ohněm

- vstupovat v podnapilém stavu či pod vlivem jiných omamných látek

- konzumovat alkoholické nápoje a jiné omamné látky

- vstupovat se zvířaty

- vstupovat do doskočiště (mimo skoku do dálky) a roznášet tak písek po areálu

- jezdit na kole, tříkolkách, koloběžkách, kolečkových bruslích, skateboardech, motorkách     a jiných dopravních prostředcích

- konzumovat, nosit jídlo a žvýkačky

- odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená

- nevhodným chováním ohrožovat zdraví ostatních uživatelů

- svojí činností, zejména hlukem, obtěžovat okolí sportovního areálu a obyvatele obce

- vstupovat v nevhodné obuvi (kopačky se šroubovanými kolíky, kovovými a plastovými hroty, obuv s ostrými hroty, obuv s podpatkem apod.) nebo v znečištěné obuvi

- vnášet ostré předměty, skleněné láhve, střelné zbraně, výbušniny, chemikálie a jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat

Další povinnosti:

 1. V případě zjištění jakékoli závady ve sportovním areálu je uživatel povinen tuto skutečnost neodkladně oznámit správci.
 2. Uživatel je povinen uhradit provozovateli veškeré škody a ztráty, které byly způsobeny jeho vinou.

Sportovní náčiní:

 1. Sportovní náčiní uživatelů musí splňovat bezpečnostní požadavky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních uživatelů a poškozovat sportovní zařízení.
 2. Sportovní náčiní (zapůjčené provozovatelem hřiště) se smí používat jen v prostoru hřiště.
 3. Zapůjčení a vrácení sportovního náčiní se potvrzuje podpisem v provozní knize.
 4. V případě poškození sportovního náčiní nepřiměřenou manipulací nebo jeho ztráty je nájemce povinen uhradit vzniklou škodu ve výši pořizovací ceny náčiní.

Provozovatel:

 1. Neodpovídá za bezpečnost návštěvníků hřiště.
 2. Neručí za případné následky nesprávné užívání hřiště.
 3. Provozovatel zodpovídá za údržbu a odstraňování závad a za pravidelnou kontrolu nářadí a náčiní náležející k víceúčelovému hřišti, a to podle předpisů.

Čl. VI.

Nedodržování provozního řádu

V případě porušení tohoto provozního řádu bude uživatel ze sportovního areálu vykázán a podle okolností může být jeho chování i předmětem šetření Policie ČR.

Čl. VII.

Závěrečná ustanovení

 1. Provozní řád byl schválen zastupitelstvem obce České Libchavy dne 31.3.2014
 2. Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2014.
Joomla Templates by Joomla Hosting