Home > Kultura, volný čas > Obecní knihovna

 

Zřizovací listina

Obecní knihovny České Libchavy

 

 

Obec České Libchavy vydává, na základě usnesení zastupitelstva obce č. ../02 ze dne 2002 a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb ve znění pozdějších předpisů výše uvedených zákonů

 

Zřizovací listinu Obecní knihovny České Libchavy

jako organizační složky Obce České Libchavy

 

Čl. 1. Označení zřizovatele

Název: Obec České Libchavy

Sídlo: České Libchavy 160,

         561 14 České Libchavy

IČO: 278670

 

Čl. 2. Název a sídlo organizační složky

Název: Obecní knihovna České Libchavy,

organizační složka Obce České Libchavy (dále jen knihovna)

Sídlo:

České Libchavy 160

561 14 České Libchavy

Okres Ústí nad Orlicí

 

Čl. 3. Účel zřízení a předmět činnosti

Knihovna je organizační složkou obce, nemá právní subjektivitu, nemůže nabývat svým jménem práv a zavazovat se.

Vymezení účelu zřízení:

Obecní knihovna České Libchavy, je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, při zachování rovných podmínek pro všechny občany, uspokojování kulturních a informačních potřeb a k všestrannému napomáhání všem formám vzdělávání občanů ve smyslu § 2, písm. a) a § 3, odst.1, písm. c) zákona č. 257/2001 Sb., knihovní zákon.

Vymezení předmětu činnosti:

 1. Knihovna buduje a zpřístupňuje univerzální knihovní fond se zřetelem k potřebám všech občanů obce a plnění účelu svého zřízení.

 2. Knihovna buduje a zpřístupňuje fond regionální literatury, shromažduje, zpracovává, uchovává a poskytuje informace o obci.

 3. V souvislosti s plněním svého hlavního poslání zajišťuje také další kulturní, vzdělávací a společenské akce.

 4. Zpracovává veškerou získanou literaturu a vede přírůstkový seznam, seznam úbytků a katalogy dle platných předpisů.

 5. Podmínky za nichž jsou služby knihovny poskytovány jsou uvedeny ve Výpůjčním řádu, který vydává vedoucí organizační složky.

 

Čl. 4. Vedení knihovny

 1. Knihovník je oprávněn jednat za knihovnu a je jmenován a odvoláván zastupitelstvem obce.

 2. Knihovník je zaměstnancem zřizovatele.

 3. Knihovník je zřizovateli odpovědný za činnost knihovny, za hospodaření s obecním majetkem, svěřeným knihovně do užívání, i za správnost nakládání s finančními prostředky podle platných právních předpisů a pokynů zřizovatele.

 4. Knihovník předkládá zřizovateli ke schválení Výpůjční řád a další dokumenty nezbytné pro činnost knihovny.

 

Čl. 5. Vymezení majetkových práv

 1. Obec České Libchavy svěřuje knihovně do užívání za účelem zajištění jejího provozu drobný dlouhodobý hmotný majetek umístěný v prostorech knihovny a nehmotný majetek dle inventárního soupisu.

 2. S uvedeným majetkem hospodaří knihovna v souladu se Směrnicí Obce České Libchavy o nakládání s obecním majetkem.

 3. Majetek se předává organizační složce Obecní knihovně České Libchavy na dobu neurčitou, související s existencí podle této zřizovací listiny.

 4. Majetek předaný do správy organizační složce musí být používán :

a) pro účel a předmět činnosti efektivním a ekonomicky účelným způsobem

b) tak, aby byla zabezpečena péče, ochrana a rozvoj majetku

 1. Majetek ve vlastnictví obce předaný do správy organizační složce, bez souhlasu zřizovatele nesmí být :

 1. zcizen ani vložen

 2. s majetkem ručeno

 3. používán pro jiný účel, než je uvedeno v této zřizovací listině

 4. používán třetí osobou

 1. Vedoucí organizační složky obce je povinen zabezpečit :

a) řádnou péči o majetek

b) udržovat majetek v provozuschopném stavu

c) při nefunkčnosti majetku, ihned tuto skutečnost ohlásit zřizovateli a přijmout opatření proti vzniku škody, poškození či zničení

d) účastnit se při provádění inventarizace majetku

 

Čl. 6. Hospodaření knihovny

 1. Knihovna není samostatnou účetní jednotkou

 2. Hospodaření knihovny je součástí hospodaření obce. Rozpočet knihovny je součástí rozpočtu obce, částka na zabezpečení chodu knihovny je každoročně stanovována v rámci rozpočtu obce.

 3. Knihovna je oprávněna vybírat příjmy v hotovosti v souladu s Výpůjčním řádem, o kterých vede evidenci a odevzdává je vždy ke konci kalendářního čtvrtletí do rozpočtu obce

 4. Knihovna je povinna vést operativní evidenci knihovního fondu.

 5. Hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatel pravidelně kontroluje prostřednictvím určeného pracovníka Obecního úřadu České Libchavy.

 

Čl. 7. Závěrečná ustanovení

 1. Obecní knihovna České Libchavy byla zřízena dne 25.10.2002 zastupitelstvem obce České Libchavy na dobu neurčitou

 2. Tato zřizovací listina je platná dnem 25.10.2002 a nabývá účinnosti dnem

 

V Českých Libchavách dne 25.10.2002

Joomla Templates by Joomla Hosting